Projecten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse projecten binnen Future Farm. Het betreft lopende, geplande en afgeronde projecten.

Van mest naar energie

Mest van de runderen van de Future Farm en enkele bedrijven uit de omgeving wordt vergist in de mono-mestvergister. Hier komt ruw biogas uit, wat naar een gasopwekkingsinstallatie (Bio-UP) gaat en wordt omgezet in groen gas dat aan het reguliere aardnetwerk wordt geleverd. Deze mono-mestvergister was de eerste in zijn soort van deze omvang in Nederland. Veel vergisters van een volgende generatie hebben profijt gehad van de ervaringen die op de Future Farm zijn opgedaan. Op de Future Farm worden experimenten gedaan om het rendement van de vergister steeds verder te verhogen, middels het toevoegen van paardenmestkorrels en mest met méér vaste stof uit de nieuw te bouwen potstal.

Eendenkroos als veevoer

Met behulp van restwarmte, digestaat en CO2 bij de omzetting van biogas naar groen gas wordt eendenkroos geteeld in een kas. Het kroos wordt vervolgens toegepast als krachtvoer voor de dieren, waardoor de aanvoer van (geïmporteerd) krachtvoer wordt geminimaliseerd. Op een later tijdstip kan het eendenkroos wellicht ook worden ingezet voor humane voeding.

Mestkoeling Roundhouse Stal

Pot (stro met mest) in de Roundhouse (circulaire potstal) wordt gekoeld door een leidingwerk in de vloer. Door het leidingwerk wordt koel water rondgepompt met behulp van een platenwisselaar om mest te verkoelen. Daardoor wordt de broei van mest beperkt en daarmee wordt de emissie van methaan en ammoniak uit de mest aanzienlijk verlaagd. In het project wordt gekeken of de theoretisch verwachte reducties inderdaad plaatsvinden, en of de uit de mest onttrokken warmte kan worden benut voor het verwarmen van andere ruimtes op de Future Farm.

Duurzaam vlees van stierkalveren

Future Farm mest stierkalveren die niet worden ingezet op de melkveehouderij ook af op eigen erf voor de productie van vlees. Hierdoor wordt de keten van kalverhouderij radicaal verkort en geïntegreerd met de melkveehouderij. De kalveren worden duurzaam opgefokt in een circulaire potstal (Roundhouse) met weidegang en worden bijgevoerd met eendenkroos uit de kas. Het duurzaam geproduceerde vlees wordt verkocht onder het merk BoerBack Vlees’. In het deelproject wordt de fokkerij geoptimaliseerd en worden diverse marktkanalen uitgetest en opgeschaald.

Circulaire stal

Op Future Farm wordt het vee dat niet voor melkproductie benodigd is op het bedrijf zelf afgemest tot vleesvee. Dit gebeurt in een circulair gebouwde potstal, gebaseerd op het Roundhouse stalconcept. De in de stal te gebruiken materialen zijn zo veel mogelijk demonteerbaar en herbruikbaar, en ook bij de productie ervan wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van reststoffen.

Wilt u ook project-partner worden?

Neem contact met ons op!