Onze aanpak

Stal & Management

Het stallencomplex is het kloppend hart van Future Farm. Het bestaat uit de bestaande ligboxenstal en twee nieuw te realiseren ‘Roundhouse’ potstallen voor jongvee en stierkalveren.

De melkkoeien laten zich in de ligboxenstal door de melkrobots melken en de stallen worden gebruikt om te rusten en om (kracht)voer te vreten. De ligboxenstal en de Roundhouse stallen zijn proefobjecten voor projecten op het gebied van reductie van de uitstoot van broeikasgassen, stalklimaat, automatisering en circulaire bouwtechnieken.

In de technische ruimtes van de stallen is ook het ICT-zenuwcentrum van het hele bedrijf, waar een zelflerend besturingssysteem beslissingen neemt over het optimaliseren van alle modules van het bedrijf. Deze zijn met behulp van sensoren aan elkaar verbonden en voeden zo het managementsysteem.

- Circulaire bouw & vernieuwde stalconcepten
- Doorlopend ontwikkelen van toegevoegde waarde concepten
- Circulair ondernemen/duurzaam werkgeverschap
- Proefstal reductie ammoniak & methaan
- Digitalisering & besturingssystemen (incl. artificiële intelligentie

Dier & productie

Het fokprogramma is zodanig dat de dieren ‘dubbeldoel’ zijn, dus zowel melk als vlees leveren. Tezamen met het op het bedrijf afmesten van de stierkalveren wordt hiermee een extra element aan het verdienmodel van het bedrijf toegevoegd.

De dieren worden in de nabije omgeving geslacht en via diverse kanalen in de regio afgezet. Het fokprogramma levert ook robuust vee op, dat weinig gevoelig is voor ziektes. Daardoor kan medicijngebruik tot een minimum worden gereduceerd.

- Natuurweidegang
- Dierwelzijn, dierlogistiek & arbeidsefficiency
- Dubbel doel fokprogramma's
- Opfok melk- & vleesvee zonder antibiotica
- Reductie kalversterfte
- Lokaal slachten & Verwerken vleesvee
- Lokaal verwerken zuivel
- Vernieuwde afzet vlees en zuivel

Gewas & Voeding

Met behulp van restwarmte, digestaat en CO2 uit de vergister produceert Future Farm eendenkroos in vijvers in een kas. Dat wordt op het eigen bedrijf toegepast als krachtvoer, en minimaliseert zo de aanvoer van (geïmporteerd) krachtvoer.

Op de bouwlanden bij het bedrijf worden proeven gedaan met eiwitrijke gewassen, voor hetzelfde doel: aanvoer van krachtvoer reduceren. Er zijn ook plannen voor het gebruik van bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. Dit alles wordt zo veel mogelijk automatisch en op maat toegediend aan het vee, ondersteund door het managementsysteem dat ook weersinvloeden en de voedingswaarde van het ruwvoer volgt.

De graslanden worden kruidenrijker gemaakt, zónder dat het de melkgift vermindert. Dit gaat zorgen voor een beter bodemleven en biodiversiteit. De water- en nutriëntengift en wellicht ook het toedienen van groene gewasbeschermingsmiddelen wordt via een slim systeem van buizen, sproeibomen en sensoren pleksgewijs geoptimaliseerd, met nagenoeg geen emissies van ammoniak en een lage bodemdruk.

- Lokaal verwerken eiwitrijke gewassen
- Kruidenrijk grasland met behoud van productie
- Biodiversiteit
- Precisielandbouw
- Pleksgewijs bemesten, bewateren en bestrijden
- Groene gewasbescherming

Mest & Bodem

Op Future Farm staat een mono-mestvergister die gevoed wordt met een mengsel van drijfmest uit de ligboxenstal en vaste mest uit de potstal. Het gas dat hiermee wordt geproduceerd wordt geleverd aan het gasnet.

Dit levert een bijdrage aan het verdienmodel van het bedrijf. Restwarmte en CO2 worden zo veel mogelijk benut voor plantaardige teelten op het bedrijf, waaronder in ieder geval het eendenkroos dat als veevoer wordt gebruikt. Het digestaat van de vergister wordt verder verwerkt tot mestkorrels, water en ammoniumsulfaat.

De mestkorrels worden grotendeels elders afgezet, het water en het ammoniumsulfaat worden op het bedrijf aan het grasland toegediend via het buizen en sproeiboomsysteem dat bij de module Gewas & Voeding is toegelicht. Daarmee wordt aankoop van kunstmest voorkomen en wordt irrigatiewater bespaard.

Elders op het bedrijf wordt bladafval gecomposteerd tot Bokashi. Dit wordt eveneens op de bouw- en graslanden aangewend, wat leidt tot een hoger organische stof gehalte in de bodem en beter bodemleven. Het geheel wordt gevolgd door middel van sensoren en aangestuurd door een centraal managementsysteem.

- Mestscheiding dunne & dikke fractie
- Afzet mestkorrels
- Vernieuwde irrigatiesystemen voor dunne fractie en water
- Ruige stalmest & bokashi
- Bodemsensoren & dataverwerking

Innovatieve energieconcepten

Future Farm probeert qua energievoorziening zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en zelfs netto energie op te leveren. Dat gebeurt nu al via de biogasinstallatie achter de mestvergister en de vele zonnepanelen op de staldaken.

Aanvullend gaat Future Farm experimenteren met de haalbaarheid van kleinschalige windenergieproductie en het benutten van warmte voor energieproductie. Er wordt ook geëxperimenteerd met het vastleggen van deze energie, bijvoorbeeld in accu’s of in de vorm van waterstof.

- Windenergie (turbine & thermiek)
- Zonne energie
- Groen gas
- Waterstof
- Productie- & opslagmethoden

Natuur & leefomgeving

Future Farm wil per saldo een positieve invloed op natuur en leefomgeving realiseren.

Door de inrichting van de bedrijfsvoering gaat het bodemleven en de biodiversiteit er op vooruit, neemt het watervasthoudende vermogen van de bodem toe, wordt de benodigde watergift gereduceerd en wordt de bodemverdichting beperkt.

Daarnaast worden emissies van broeikasgassen zo veel mogelijk voorkomen of gereduceerd, en door de pleksgewijze toediening van nutriënten wordt uitspoeling zo goed als voorkomen.

Een deel van het vee wordt daarnaast in natuurgebieden geweid en draagt daar bij aan het natuurbeheer. Wat resulteert is een duurzame en natuurinclusieve bedrijfsvoering, met zowel high tech als low tech elementen.

Dit wordt een van de ‘unique selling points’ van de Future Farm, dat zich zowel commercieel gaat vertalen, als gaat bijdragen aan het imago van het bedrijf en de sector in de omgeving.

- Natuurinclusief ondernemen
- Biodiversiteit
- Geen uitspoeling meststoffen
- Vee weiden op natuur percelen
- Dialoog burgerij; openstelling stallen & landerijen voor bezoek