Duurzaam vlees van stierkalveren

Project: Duurzaam vlees van stierkalveren

Future Farm wil zo veel mogelijk kringlopen op het bedrijf sluiten of anders gezegd: een zo circulair mogelijke bedrijfsvoering nastreven. Future Farm is van origine een melkveebedrijf en hanteerde al een bedrijfsvoering waarbij de productiedoeleinden van het melkvee onderschikt zijn aan duurzaamheids- en welzijnsdoeleinden. Op de Future Farm wordt door middel van inkruising met andere rassen het heterosiseffect vergroot, zodat robuuste melkkoeien ontstaan die zich op een natuurlijk rantsoen goed kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan het melkvee ook goed worden ingezet voor de productie van Nederlands vlees. Future Farm ging nog een stap verder. Toen mannelijke kalveren in maart 2020 in één klap ‘waardeloos’ werden door Covid 19, is besloten dat de stierkalveren die worden geboren ook aan te houden en op een duurzame manier op te fokken voor de productie van roodvlees. Hierdoor wordt de keten van kalverhouderij radicaal verkort en verder geïntegreerd met de melkveehouderij.

De jonge dieren groeien samen met leeftijdsgenoten op in een integraal duurzame Roundhouse (een circulaire potstal met gekoelde stalvloer), met weidegang. Hierdoor is het dierenwelzijn enorm verbeterd en kan antibioticagebruik geminimaliseerd worden. De gezonde dieren zorgen voor rood vlees van de hoogste kwaliteit en dat proef je. Future Farm verkoopt dit vlees onder de noemer: BoerBack Vlees: (h)eerlijk, duurzaam en diervriendelijk. In het project worden meerdere distributiekanalen verkend, opgezet en opgeschaald. Ook wordt gekeken naar innovatieve verpakking van het vlees, gebruikmakend van cellulose uit het digestaat van de mono-mestvergister.

Het afmesten van jongvee voor roodvleesproductie is onderdeel van meerdere kringlopen die gesloten worden op de Future Farm. De kalveren worden met nieuwe eiwitten (eendenkroos) bijgevoerd, waarbij onderzocht wordt wat de effecten hiervan zijn op de vleesproductie en smaak. En mest uit de potstal gaat in de mono-mestvergister, waarvan de warmte die daarbij vrijkomt wordt gebruikt voor de productie van het eendenkroos en waarbij de mest kan worden uitgereden op het land, waar de dieren grazen.

Afbeeldingen van dit project

projectdetails